RODO

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest A.P.J. Sikora Spółka Jawna Paweł Sikora, Jacek Sikora z siedzibą ul. Warszawska 188, 42-200 Częstochowa
Z Administratorem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą tel. 34 322 38 36 , adresu e-mail: biuro@apjsikora.pl, formularza kontaktowego: https://apjsikora.pl/kontakt/
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji lub zawarcia umowy, realizacji zamówień, współpracy handlowo-marketingowej, realizacji obowiązku prawnego np. wynikającego z ustawy o rachunkowości lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b , c oraz f RODO.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie dział sprzedaży, dział księgowy, dział marketingowy, A.P.J. Sikora Spółka Jawna, jak również podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo-finansową, prawną, ubezpieczeniową, organizacyjną i techniczną A.P.J. Sikora Spółka Jawna oraz instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego, wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.
Pani/Pana dane nie będą przechowywane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych działań.

Pragniemy jednocześnie zapewnić Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były całkowicie bezpieczne i niedostępne dla osób nieuprawnionych.

Klauzula informacyjna RODO dla osób kontaktowych kontrahentów
Zgodnie z art. 14 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest A.P.J. Sikora Spółka Jawna Paweł Sikora, Jacek Sikora z siedzibą ul. Warszawska 188, 42-200 Częstochowa
Z Administratorem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą tel. 34 322 38 36 , adresu e-mail:biuro@apjsikora.pl, formularza kontaktowego: https://apjsikora.pl/kontakt/
Pani / Pana dane osobowe w zakresie danych kontaktowych zostały pozyskane od firmy, w której Pani/Pan pracuje lub współpracuje. Pani / Pana dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania kontaktu, przygotowania oferty , realizacji zamówienia i dostawy zamówienia do miejsca przeznaczenia , a podstawą jest art. 6 ust.1 lit. a,b RODO oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, tj. ust.1 lit. f) RODO. Administrator przekaże Pani / Panu dane podmiotu, który udostępnił nam Pani / Pana dane osobowe na wniosek przekazany drogą mailową lub w formie pisemnej.
Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych, a także wniesienia sprzeciwu.
Przetwarzanie podanych przez Panią / Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dane osobowe przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania czynności wymienionych w punkcie 2, będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie dział sprzedaży, dział księgowy, dział
marketingowy A.P.J. Sikora Spółka Jawna, jak również podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo-finansową, prawną,
ubezpieczeniową, organizacyjną i techniczną A.P.J. Sikora Spółka Jawna oraz instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.
Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, jeśli Pani / Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych działań.

Klauzula informacyjna RODO w związku z wystawieniem faktury
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest A.P.J. Sikora Spółka Jawna Paweł Sikora, Jacek Sikora z siedzibą ul. Warszawska 188, 42-200 Częstochowa.
Z Administratorem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą tel. 34 322 38 36, adresu e-mail:biuro@apjsikora.pl, formularza kontaktowego: https://apjsikora.pl/kontakt/
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawiania faktury VAT na podstawie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanego celu przetwarzania, tzn. biuro rachunkowe, zewnętrzna firma informatyczna, zewnętrzna firma obsługująca płatności i rozliczenia, operatorzy pocztowi.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat kalendarzowych licząc od roku następującego po roku, w którym nastąpił obowiązek podatkowy.
Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury.
Pani/Pana dane nie będą przechowywane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych działań.

Pragniemy jednocześnie zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były całkowicie bezpieczne i niedostępne dla osób nieuprawnionych Państwa

Klauzula informacyjna RODO dla członków Zarządów Firm współpracujących z A.P.J. Sikora Sp.j.
W związku z nawiązywaną współpracą, zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest A.P.J. Sikora Spółka Jawna Paweł Sikora, Jacek Sikora z siedzibą ul. Warszawska 188, 42-200 Częstochowa.
Z Administratorem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą tel. 34 322 38 36, adresu e-mail: biuro@apjsikora.pl, formularza kontaktowego: https://apjsikora.pl/kontakt/
Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umów oraz zleceń, w szczególności w związku z prowadzoną korespondencją służbową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami, a także marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w przypadku wyrażenia zgody w celu przekazywania treści o charakterze marketingowych na Pani/a numer telefonu i/lub adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanego celu przetwarzania, tzn. biuro rachunkowe, zewnętrzna firma informatyczna, zewnętrzna firma obsługująca płatności i rozliczenia,operatorzy pocztowi.
  Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata. Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody.
  Posiada Pan/i prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
  Wyrażoną zgodę może Pan/i wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
  Posiada Pan/i także prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl).
  Pani/Pana dane nie będą przechowywane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
  Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych działań.

Pragniemy jednocześnie zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były całkowicie bezpieczne i niedostępne dla osób nieuprawnionych.